O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.11. Pobieranie danych z innego komputera

Problem

Działanie skryptu jest zależne od dostarczenia informacji z innego komputera. Przykładem może być konieczność sprawdzenia, czy w zdalnym systemie występuje określony plik lub czy działa pewien proces.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać usługę SSH oraz mechanizm podstawienia wyniku polecenia. Konfiguracja usługi SSH powinna umożliwiać ustanawianie połączenia bez podawania hasła, tak jak to zostało opisane w „14.21. Wykorzystanie usługi SSH bez hasła”. Wykonywane polecenie powinno zostać przygotowane w taki sposób, aby wynikiem była dokładnie ta wartość, która jest potrzebna. Wówczas wystarczy zastosować zwykłą operację wstawienia wyniku polecenia.

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: command_substitution ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required