O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Receptury by Steven Levithan, Jan Goyvaerts

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.1. Dopasowywanie stałego tekstu

Problem

Stwórz wyrażenie regularne dokładnie pasujące do następującego, dość specyficznego zdania: Tabela ASCII definiuje następujące znaki interpunkcyjne: !“#$%&’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~.

Rozwiązanie

W tabeli ASCII są reprezentowane następujące znaki interpunkcyjne:

  • !'#\$%&"\(\)\*\+,-\./:;<=>\?@\[\\]\^_`\{\|}~

    • Opcje wyrażenia regularnego: Brak

    • Odmiany wyrażeń regularnych: .NET, Java, JavaScript, PCRE, Perl, Python, Ruby

Analiza

Każde wyrażenie regularne, które nie obejmuje żadnego z dwunastu znaków $()*+.?[\^{| jest dopasowywane do samego siebie. Aby sprawdzić, czy edytowany tekst zawiera zdanie Marysia miała małego baranka, wystarczy użyć wyrażenia regularnego <Marysia•miała•małego• baranka>. W takim przypadku nie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required